Osvedčenie o zápise dizajnu

Po dlhom procese som sa stala držiteľkou osvedčenia o zápise dizajnu kozmetiky v šľahačkovom prevedení. Čo to vlastne je?

Čo je to dizajn?

Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení.

Prihlasovanie a konanie o prihláškach dizajnov a práva a povinnosti vyplývajúce z dizajnov zapísaných do registra, sú upravené zákonom č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákonom č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Čo sa dá chrániť dizajnom?

Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Výrobkom je priemyselne alebo remeselne vyrobený predmet vrátane súčiastok určených na zostavenie do jedného zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak s výnimkou počítačových programov. Zloženým výrobkom je výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých súčiastok, ktoré môžu byť vymenené a ktoré umožňujú rozloženie a nové zostavenie výrobku. Predmetom ochrany je vyobrazený vzhľad výrobku alebo jeho časti. Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri. Inštitút zapísaného dizajnu nechráni technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku, hoci by táto bola z vyobrazení zrejmá v konkrétnom vyhotovení alebo i zovšeobecnená.

Dizajn je spôsobilý ochrany, ak je nový a má osobitý charakter. Dizajn sa považuje za nový, ak nebol pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku práva prednosti sprístupnený verejnosti zhodný dizajn. Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky líšia iba nepodstatne. Dizajn má osobitý charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa líši od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn, ktorý bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku jeho práva prednosti.

Aké práva má majiteľ dizajnu?

Vlastník zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať dizajn, poskytovať súhlas na využívanie dizajnu iným osobám alebo na nich dizajn previesť. Súhlas na využívanie dizajnu sa udeľuje licenčnou zmluvou, ktorá nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do registra dizajnov. 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore